ru ua

Кабмін пропонує Раді заборонити держслужбовцям бути членами партій

Кабмін пропонує Раді заборонити держслужбовцям бути членами партій Прем'єр-міністр Україні Арсеній Яценюк

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України заборонити державним службовцям бути членами політичних партій. Про це йдеться в урядовому законопроекті № 2490 "Про державну службу", текст якого розміщений на офіційному сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, даний проект закону розроблено "з метою встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави й суспільства, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби".

Так, у законопроекті визначено, що державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), органах влади АР Крим, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, його апарату (секретаріату), а також дотримується принципів державної служби.

Дія даного проекту закону поширюється на посади державної служби: у секретаріаті Кабінету міністрів України, Адміністрації Президента України, апараті Ради національної безпеки і оборони України, апараті Верховної Ради України, секретаріаті Конституційного суду України, секретаріаті Вищої ради юстиції, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України; у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах; у місцевих державних адміністраціях; в апараті судів та апараті інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади;

Разом з тим дія цього документу не поширюється на: 1) Президента України, членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім заступників міністра Кабінету міністрів України); 2) народних депутатів України; 3) депутатів Верховної Ради АР Крим; 4) суддів; 5) працівників прокуратури; 6) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування; 7) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності; 8) військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону; 9) радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету міністрів, помічників-консультантів народних депутатів України; помічників суддів.

Залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень посади державної служби в державних органах поділяються на 3 категорії: категорія "А" (вищий корпус державної служби); категорія "Б" (керівники підрозділів); категорія "В"(інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б"). Також встановлюється 9 рангів державних службовців. Так, держслужбовцям, які займають посади категорії "А" присвоюються 1, 2, 3 ранг; категорії "Б" - 4, 5, 6 ранг; категорії "В" - 7, 8, 9 ранг.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим законом.

Державна служба розпочинаються з моменту публічного складення Присяги державного службовця.

Державний службовець не має права: 1) бути членом політичної партії; 2) проводити чи брати участь у передвиборній агітації за інших кандидатів, інші партії, що є суб'єктами виборчого процесу; 3) суміщати роботу на посаді державної служби з обов'язками народного депутата України або депутата місцевої ради та ін.

Крім того, держслужбовець не має права "демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до певних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров'я та захисту прав і свобод інших людей".

Якщо державний службовець має бажання брати участь у виборчому процесі, то на цей час, згідно його заяви, йому надається відпустка без збереження заробітної плати. Якщо він не у відпустці, держслужбовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації.

Серед іншого державний службовець зобов'язаний з повагою ставитися до державних символів України; користуватися державною та регіональною мовою (мовами) або мовою національних меншин під час виконання посадових обов'язків.

Також не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде безпосередньо підпорядкована близькій особі або якій будуть підпорядковані близькі особи.

Щодо кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка.

Контроль за виконанням у державному органі вимог цього закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та його територіальними органами у межах відповідних повноважень. Керівника цього центрального органу влади призначає на посаду строком на 5 років та звільняє з посади Кабінет міністрів України за поданням прем'єр-міністра України в порядку, передбаченому для призначення на посади категорії "А".

Повноваження керівника державної служби здійснюють:

1) у секретаріаті Кабінету міністрів України - міністр Кабінету міністрів,

2) у міністерстві - державний секретар міністерства;

3) в іншому центральному органі виконавчої влади - керівник відповідного органу.

Таким чином замість посади заступника міністра - керівника апарату вводиться посада державного секретаря міністерства, що є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства.

Проведення конкурсного відбору на посади категорії "А" та внесення суб'єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади у кількості не більше 3 осіб; розгляд пропозицій або винесення суб'єкту призначення пропозицій щодо звільнення за ініціативою суб'єкта призначення держслужбовців категорії "А" або здійснення дисциплінарного провадження щодо держслужбовців відповідної категорії здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка утворюється Кабінетом міністрів України. Строк повноважень члена комісії становить 4 роки.

Суб'єкт призначення розглядає пропозиції щодо внесених комісією кандидатур та приймає рішення щодо призначення одного з кандидатів або надає вмотивовану відмову в призначенні протягом 10 робочих днів.

У свою чергу керівник державної служби організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" та призначає переможців конкурсів на вакантні посади у держслужбі.

Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань.

Також центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби може провести службове розслідування стосовно держслужбовців, які займають посади категорії "А". Порядок проведення службового розслідування затверджується Кабміном , а особи, що проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ'єктивність його висновків. На час проведення службового розслідування держслужбовець може бути відсторонений від виконання обов'язків. За результатами розслідування на держслужбовця може бути накрадене дисциплінарне стягнення. Рішення про накладення такого стягнення може бути оскаржене у суді.

Згідно з законопроектом, звільнення з посади державної служби як дисциплінарний захід може бути застосоване лише у випадку:

1) порушення Конституції та законів України;

2) систематичного невиконання державним службовцем посадових обов'язків, якщо такий дисциплінарний проступок було вчинено протягом року від дня застосування до державного службовця будь-якого іншого виду дисциплінарного стягнення (крім зауваження) за вчинення попереднього дисциплінарного проступку;

3) вияву неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

4) грубого порушення вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

5) зазначення в декларації державного службовця завідомо недостовірних відомостей;

6) повторного протягом року прогулу державного службовця;

7) появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

8) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння значної шкоди державному майну чи публічним ресурсам;

9) отримання двох поспіль негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.

Разом з тим, матеріальна та моральна шкода, що була заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.

У свою чергу держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до: 1) державного службовця, що заподіяв шкоду; 2) посадової особи (осіб), яка (які) винна (винні) в незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.

Згідно з законодавчим актом, державний службовець у разі виникнення у нього сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) державний службовець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівникові вищого рівня або органу вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу.

"Якщо державний службовець виконав наказ, який в подальшому було визнано незаконним у встановленому порядку, з порушенням вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до цього закону", - йдеться у законопроекті.

Також підставами для припинення державної служби у зв'язку з втратою права на державну службу або його обмеження є: 1) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; 2) набуття громадянства іншої держави;

Також державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем 60 віку (згідно діючого законодавства - у разі досягнення 65 років), якщо інше не передбачено законом.

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється на загальних засадах відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Проте ця стаття 87 вводиться в дію одночасно із введенням в дію закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних на загальних підставах.

Цей закон, у разі його прийняття, набуде чинності з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 червня 2015 р.

Як зазначається у пояснювальній записці, необхідність впровадження нової редакції закону України "Про державну службу" у 2015 р. є одним із показників результативності надання Україні допомоги в рамках угоди про фінансування контракту для України з розбудови держави, що буде оцінюватись Спільною групою моніторингу бюджетної підтримки, виділеної на безоплатній та безповоротній основі для фінансування державного бюджету та підтримки реформ уряду першим траншем у розмірі 250 млн євро.

"Другий транш (максимальний розмір якого - 105 млн євро - можна очікувати в середині 2015 року) залежатиме від конкретних результатів, зокрема у сфері реформи державної служби", - зазначають автори законопроекту.

Нагадаємо, також Кабмін пропонує Раді заборонити працівникам НАБ бути членами партій.