В.Ющенко ввів у дію рішення РНБО про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів у рамках реалізації Енергетичної стратегії на період до 2030 р.

Четвер 27 серпня 2009 18:46
Президент України Віктор Ющенко сьогодні підписав указ №681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 р. "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів у рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.". Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Рішенням РНБО система державного управління та регулювання у сфері паливно-енергетичних ресурсів визнається такою, що не забезпечує реалізацію основних напрямів державної політики з питань національної безпеки щодо прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в економіці і потребує оптимізації. Крім того, рішенням РНБО Кабінету міністрів доручено з метою впровадження конкурентних, ринкових відносин у галузях паливно-енергетичного комплексу, координації дій щодо розв'язання конфлікту інтересів різних сторін ринків енергетичних ресурсів: 1) прискорити розроблення концепції формування та розвитку ринку природного газу, розробити та затвердити у тримісячний строк концепцію формування та розвитку ринку вугільної продукції, передбачивши, зокрема: - визначення основних принципів створення та функціонування конкурентних ринків з упровадженням основних положень законодавства ЄС; - забезпечення ефективної діяльності суб'єктів ринків паливно-енергетичних ресурсів шляхом створення системи конкурентних відносин; - забезпечення системного підходу до формування та стабільної роботи ринків, дальшого їх розвитку з урахуванням інтересів споживачів і держави; - забезпечення раціонального і ефективного споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності і енергозбереження, зокрема впровадження новітніх технологій газифікації та спалювання вугілля; - упровадження систем обліку паливно-енергетичних ресурсів на всіх етапах їх транспортування, розподілу та споживання; - забезпечення диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів та способів транспортування природного газу, зокрема, шляхом: - постачань природного газу з прикаспійських та середньоазіатських держав; - участі у проектах з розвідки, розробки та експлуатації родовищ вуглеводнів на території Африки і Близького Сходу; - постачань зрідженого природного газу з держав Африки і Близького Сходу та розширення його використання в Україні; 2) розробити та затвердити до кінця 2009 р. план заходів з реалізації положень зазначених концепцій з визначенням строків, що відповідатимуть етапам ринкових перетворень з урахуванням перспектив приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства; 3) звернутися до міжнародних фінансових організацій та Європейської комісії щодо надання українській стороні підтримки у практичній реалізації заходів із поступового (поетапного) переходу України до моделі конкурентних ринків енергетичних ресурсів; 4) розробити за участю місцевих органів виконавчої влади вугледобувних регіонів та затвердити комплексні заходи щодо легалізації і стимулювання видобутку списаних та забалансових запасів вугілля малими шахтами; 5) вжити протягом 2009 р. в установленому порядку першочергових заходів щодо: - удосконалення механізмів державного регулювання у сфері природних монополій (насамперед тарифної та цінової політики); - усунення перехресного субсидіювання певних категорій споживачів та регіонів з одночасним запровадженням адресної грошової допомоги для соціально незахищених верств населення; - забезпечення дієвості державного контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій, прозорості використання ними фінансових ресурсів, процедур проведення закупівель, які відповідатимуть цілям залучення інвестицій в енергетичну галузь, у тому числі шляхом впровадження іноземного досвіду; - усунення адміністративних бар'єрів (насамперед у тарифній і ціновій політиці) для залучення інвесторів до розбудови та модернізації газотранспортної системи України, а також розвідки та видобування вуглеводнів; - забезпечення повної та своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів, посилення адміністративної відповідальності споживачів за недотримання умов договорів у частині розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси; - наукового обгрунтування нормативів витрат та втрат енергоносіїв при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії; 6) прискорити розроблення програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та подальшу приватизацію енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, підприємств вугільної галузі; 7) опрацювати питання щодо доцільності відновлення диференціації рентних ставок на видобуток нафти і природного газу; 8) забезпечити фінансування державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти"; 9) для належної організації та координації робіт з модернізації газотранспортної системи України відповідно до спільної заяви за результатами спільної ЄС - Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України, підписаної у місті Брюсселі 23 березня 2009 р.: забезпечити: - залучення до роботи міжвідомчої групи технічної координації з питань реалізації спільної ЄС - Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України представників апарату Ради національної безпеки і оборони України; - визначення прийнятних для міжнародних фінансових організацій і потенційних кредиторів принципів роботи групи технічної координації з урахуванням іноземного досвіду управління проектами та контролю за використанням коштів інвесторів; опрацювати питання поширення правил діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" та Групи управління проектом - Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття" на діяльність групи технічної координації; ужити заходів із реалізації зобов'язань, узятих на себе урядом України у спільній заяві, зокрема, щодо: - розроблення до кінця 2009 р. програми реформування газового сектору 2010-2011 рр. на основі положень законодавства ЄС; - надання доступу до мережі газопроводів високого тиску та сховищ газу третім сторонам на прозорих комерційних умовах; - запровадження прозорих тарифів на доступ до газотранспортної системи України, що відображають дійсно понесені витрати та включають належну дохідність інвестицій; - забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи шляхом надання в установленому порядку можливості використання надходжень із доходів від транспортування та зберігання природного газу, функціонування зазначеного оператора на комерційних засадах; - дотримання позичальником, призначеним для модернізації газотранзитної системи України, міжнародних правил проведення закупівель, екологічних стандартів та вимог безпеки; - забезпечення прозорості та відкритості зазначеного позичальника, контролю за використанням коштів, призначених для модернізації газотранзитної системи України; 10) не допускати дій, що можуть суттєво ускладнити реалізацію спільної заяви, зокрема авансового використання доходів від транспортування та зберігання природного газу на потреби, що виходять за межі функцій оператора газотранспортної системи; 11) забезпечити безумовне виконання указів Президента України від 14 травня 2009 р. №328 "Про заходи з реалізації спільної заяви за результатами спільної ЄС - Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України" та №329 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору"; 12) опрацювати питання удосконалення механізму державного управління процесом реформування ринків енергетичних ресурсів щодо зосередження міжгалузевої координації роботи з реформування і створення конкурентних ринкових умов діяльності паливно-енергетичного комплексу та підготувати в установленому порядку відповідні пропозиції; 13) розробити з метою забезпечення виконання зобов'язань, узятих при вступі до СОТ, та з урахуванням необхідності адаптації законодавства України до законодавства ЄС і внести протягом 2009 р. на розгляд Верховної Ради законопроекти: - про засади функціонування ринку електричної енергії України, передбачивши, зокрема, функціонування ринку прямих договорів і балансуючого ринку, недискримінаційні можливості для доступу на ринок юридичних та фізичних осіб, механізм забезпечення конкуренції між учасниками ринку, ефективного та прозорого ціно- та тарифоутворення, можливості інтеграції в європейські ринки електричної енергії, забезпечення інвестиційної привабливості галузі; - про засади функціонування оптового ринку вугільної продукції України, передбачивши, зокрема: - визначення виключно законами України видів державної допомоги, які надаються вугільній галузі, та порядку надання такої допомоги; - створення ринкових умов функціонування, лібералізації ринку вугільної продукції, зокрема, в частині забезпечення вільного вибору споживачами її постачальників, прозорості встановлення цін та механізмів державного регулювання відносин на ринку зазначеної продукції; - поширення дії зазначеного закону на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності; - запровадження біржової торгівлі вугільною продукцією з можливістю укладання прямих договорів між її виробниками та кінцевими споживачами; про засади функціонування ринку природного газу, передбачивши, зокрема: - створення умов для незалежної діяльності операторів з видобування, транспортування та розподілу природного газу; - забезпечення доступу суб'єктів ринку до газотранспортної мережі, зокрема до мережі газопроводів високого тиску та до сховищ газу, на прозорих комерційних умовах; - визначення принципів та механізмів формування економічно обгрунтованих тарифів на послуги суб'єктів ринку з відображенням дійсних понесених витрат, включаючи належну дохідність інвестицій; - застосування зазначених тарифів у прозорий, об'єктивний та недискримінаційний спосіб; 14) забезпечити супроводження у Верховній Раді законопроекту про державне регулювання в енергетиці України (реєстраційний №0889); 15) розробити та видати необхідні нормативно-правові акти щодо врегулювання проблемних питань та визначення перспектив розвитку буровугільного комплексу та торф'яної промисловості України; 16) прискорити роботу щодо застосування інструментів міжгалузевого балансу національної економіки, зведеного енергетичного балансу держави та паливно-енергетичних балансів із використанням методичного і програмного забезпечення формування енергетичного балансу, розробленого в рамках проекту "Підтримка зміцнення процесу ухвалення рішень в Україні у сфері енергетичної безпеки" за сприяння делегації Європейської комісії в Україні; 17) з метою прискорення інтеграції енергоринку України до європейського енергетичного ринку: - розробити та видати нормативно-правові акти, необхідні для набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві, забезпечити ресурсне та фінансове забезпечення визначених ними заходів; - забезпечувати додержання пріоритетів енергетичної та економічної безпеки України під час вирішення питань інтеграції енергоринку України до європейського енергетичного ринку, у тому числі закачування та зберігання природного газу в підземних сховищах газу відповідно до пріоритетів ЄС; - забезпечити розширення участі України у формуванні спільної європейської енергетичної політики та координаційних заходів з метою рівноправного доступу до ринків, урегулювання спірних ситуацій із транспортуванням природного газу в Європу на базі єдиних регуляторних правил; 18) для оптимального розв'язання проблеми забезпечення атомних електростанцій України ядерним паливом на довгостроковий період та диверсифікації джерел його постачання відповідно до напрямів, визначених Енергетичною стратегією України на період до 2030 р.: - ураховувати сучасні світові тенденції формування ринку ядерного палива як глобального відкритого ринку, а не ринку окремих держав; - забезпечити врахування природного урану у загальному балансі виробництва та споживання первинних енергоресурсів України; - уникати при укладенні контрактів на постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій прийняття умов, що обмежують можливості України у диверсифікації джерел постачання ядерного палива та монополізують окремі послуги ядерно-паливного циклу; - розробити у місячний строк проект міжурядової угоди з урядом Російської Федерації щодо розвитку співробітництва в галузі розвідки, видобування та переробки уранових руд, спрямованої на забезпечення у середньостроковій перспективі видобутку урану для повного покриття потреб ядерної енергетики України в урановій сировині; - опрацювати до кінця 2009 р. з урахуванням наявних пропозицій питання щодо створення в Україні на конкурсній основі підприємства з виробництва ядерного палива.

Читайте РБК-Україна в Google News

On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся