ru ua

В.Янукович затвердив положення про здійснення контролю Президента за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань

В.Янукович затвердив положення про здійснення контролю Президента за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань. Про це йдеться в указі Президента України від 27 вересня 2010 р. № 917/2010.

Основними формами контролю є інспектування - всебічне вивчення стану об'єкта контролю, його структурних підрозділів; перевірка - вивчення окремих питань діяльності об'єкта контролю, його структурних підрозділів.

Контроль здійснюється згідно з планами контролю за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань, що затверджуються Президентом України.

Метою контролю є визначення здатності об'єкта контролю, його структурних підрозділів виконувати завдання за призначенням та відповідності їх діяльності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету міністрів України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указами Президента України.

Об'єктами контролю є Міністерство оборони України, його структурні підрозділи та підпорядковані установи; Генеральний штаб ЗСУ, його структурні підрозділи та підпорядковані йому органи військового управління, війська (сили) та установи; командування і штаби видів ЗСУ та підпорядковані їм війська (сили) та установи; командування і штаби військових оперативних командувань (територіальних управлінь) та підпорядковані їм війська, військові комісаріати та установи; Головне управління розвідки Міністерства оборони України; Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і підпорядковані йому з'єднання, частини та установи; Адміністрація Державної прикордонної служби України і підпорядковані територіальні органи, Морська охорона та органи охорони державного кордону, розвідувальний орган і органи забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України; Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку і підпорядковані їй об'єднані загони, окремі загони, загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи.

Здійснення контролю організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань вивчає: стан бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби до виконання завдань за призначенням; стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних із використанням об'єктів національної транспортної системи; стан озброєння і військової техніки та діяльність військових формувань з утилізації надлишкового військового майна і боєприпасів; стан реалізації військової кадрової політики у ЗСУ, інших військових формуваннях, забезпечення розвитку військової освіти і науки; стан виконання програм реформування і розвитку ЗСУ, інших військових формувань; питання щодо додержання вимог Конституції та законів України стосовно соціального захисту, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, які перебувають на військовій службі у ЗСУ, інших військових формуваннях, а також стан забезпечення військової дисципліни і правопорядку у ЗСУ, інших військових формуваннях.

Інспекція має право:

1 ) здійснювати у межах своїх повноважень інспектування, перевірки та вносити за їх результатами пропозиції щодо заслуховування керівників об'єктів контролю;

2) залучати фахівців об'єктів контролю, органів управління військових формувань до проведення інспектувань, перевірок;

3) брати участь у нарадах, конференціях, семінарах тощо.

Інспектування проводяться інспекційними комісіями, перевірки - інспекторськими групами. Інспекційну комісію (інспекторську групу) очолює відповідний працівник Інспекції.

До складу інспекційної комісії (інспекторської групи) можуть бути включені працівники структурних підрозділів Адміністрації Президента, фахівці військових формувань і контролюючих органів, за погодженням з їх керівниками.

Склад інспекційних комісій (інспекторських груп), програма та план проведення інспектування (перевірки) затверджуються розпорядженнями глави Адміністрації Президента відповідно до затверджених Президентом планів контролю за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань.

Під час інспектування (перевірки) з метою оцінки рівня готовності об'єкта контролю до виконання бойових завдань (завдань за призначенням), рівня його мобілізаційної готовності здійснюється: аналіз стану об'єкта контролю та виконання ним основних завдань, функцій; перевірка відповідності організаційно-штатної структури об'єкта контролю його призначенню; підготовка висновків та пропозицій щодо додержання вимог законодавства, об'єктивності нормативів і настанов, передбачених відомчими нормативно-правовими актами; виявлення причин недоліків у діяльності об'єкта контролю, вивчення позитивного досвіду його організації та забезпечення діяльності; перевірка відповідності діяльності об'єкта контролю вимогам наказів, директив та інструкцій з питань управління підпорядкованими органами (підрозділами).

Під час проведення інспектування (перевірки) об'єкта контролю з метою оцінки його бойової підготовки здійснюється визначення готовності особового складу об'єкта контролю до виконання навчально-бойових завдань і нормативів.

Інспектування (перевірка) бойової підготовки здійснюється на навчаннях, тренуваннях, бойових стрільбах (пусках), контрольних заняттях об'єкта контролю.

Об'єкт контролю за результатами інспектування (перевірки) оцінюється як:

спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління виконує функції управління за призначенням, підпорядковані йому органи (підрозділи) готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

обмежено спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не у повному обсязі виконує функції управління щодо виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

неспроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не виконує функції управління за призначенням або підпорядковані йому органи (підрозділи) не готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням).

Відповідальність за безпечне виконання бойових завдань (завдань за призначенням) під час інспектування (перевірки) несе керівник об'єкта контролю.

Члени інспекційної комісії (інспекторської групи) під час інспектування (перевірки) не мають права втручатися в діяльність органів військового управління, зобов'язані вживати невідкладних заходів щодо зупинення виконання завдань у разі порушення вимог безпеки керівником або особовим складом об'єкта контролю, про що негайно доповідають керівникові інспекційної комісії (інспекторської групи) і повідомляють керівника об'єкта контролю.

Керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) приймає у разі виявлення порушень рішення про продовження інспектування (перевірки).

За результатами інспектування (перевірки) складається акт у двох примірниках, який підписується керівником інспекційної комісії (інспекторської групи) та членами комісії (групи).

Акт доводиться до відома керівника об'єкта контролю.

Один примірник акта передається до Інспекції, другий - до органу військового управління об'єкта контролю.

Після завершення інспектування (перевірки) і оформлення відповідних матеріалів керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) розглядає його підсумки за участю керівника об'єкта контролю.

За результатами інспектування (перевірки) готуються висновки для доповіді Президентові України.

Орган управління об'єкта контролю у двотижневий строк після розгляду результатів інспектування (перевірки) розробляє план усунення недоліків, виявлених під час інспектування (перевірки), і надсилає один його примірник до Інспекції.

Контрольна перевірка виконання плану усунення недоліків здійснюється за дорученням Президента України.

Працівники Інспекції несуть персональну відповідальність за об'єктивний характер заходів контролю і достовірність наданої інформації, а також за забезпечення захисту отриманої за результатами контролю інформації, яка містить державну таємницю.

Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 січня 2007 року № 49 «Про питання забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю військових формувань».

Указ Президента України від 30 січня 2007 року № 49 «Про питання забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю військових формувань» визнаний таким, що втратив чинність.